Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama
Reklama

Regulamin

Regulamin plebiscytu

„Podkarpacka Nagroda Samorządowa”

organizowanego przez Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie”

i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie

I. Nagroda.

1. Podkarpacka Nagroda Samorządowa (zwana dalej „Nagrodą”) jest honorowym wyróżnieniem, przyznawanym przez Kapitułę Nagrody w każdym roku jednemu wójtowi, jednemu prezydentowi/burmistrzowi i jednemu staroście odpowiednio z gmin, miast, miast, gmin i powiatów leżących w granicach województwa podkarpackiego. Nagroda wskazuje, honoruje i upowszechnia osiągnięcia jednostek samorządu terytorialnego (zwanych dalej „jst”) kierowanych przez wójtów, prezydentów/burmistrzów i starostów w roku poprzednim. Wyjątek stanowią zakończenia kadencji i jubileusze. W tych przypadkach ocenie mogą podlegać dodatkowo inne kryteria ustalane przez organizatorów konkursu.

2. Wręczenie nagrody każdorazowo odbywa się na gali Nagrody podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, organizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych (PSST) w Rzeszowie.

3. Materialnym wyrazem Nagrody jest pamiątkowa statuetka oraz dyplom. Statuetka Nagrody jest wręczana danej „jst” nie częściej niż raz na trzy lata. Wyjątek stanowi zakończenie kolejnej kadencji. Wówczas statuetka jest przyznawana za całą kadencję.

4. Dodatkowe formy honorowania „jst” wyróżnionych Nagrodą są ogłaszane najpóźniej w czasie posiedzenia Kapituły Nagrody.

5. Laureaci i kierowane przez nich „jst” mają prawo do używania logo Nagrody na swoich pismach firmowych i reklamowych oraz stronach internetowych przez okres jednego roku od uzyskania wyróżnienia. O nakładzie pism firmowych i materiałów reklamowych z zamieszczonym logo Nagrody należy każdorazowo powiadomić jego właściciela tj. „Nowe Podkarpacie” Spółka z o.o. w Krośnie.

II. Wyróżnienia towarzyszące Nagrodzie.

1. Kapituła Nagrody przyznaje honorowe wyróżnienie „Podkarpacki Lider Samorządności” tym „jst”, które przez trzy kolejne edycje znalazły się w gronie nominowanych, a nie zostały laureatami Nagrody. Materialnym wyrazem wyróżnienia jest pamiątkowy dyplom.

2. Równolegle z Nagrodą Tygodnik regionalny „Nowe Podkarpacie” organizuje Konkurs na najlepszą stronę WWW i Facebook „jst” województwa podkarpackiego w trzech kategoriach: gmina, miasto/gmina i powiat. Strony internetowe oceniane są niezależnie: przez profesjonalne jury oraz przez internautów, a Facebook tylko przez profesjonalne jury. Zgłoszenie do konkursu o Nagrodę jest równoznaczne ze zgłoszeniem strony internetowej i Facebooka danej „jst” do konkursu i tylko te będą oceniane. Materialnym wyrazem wyróżnienia jest pamiątkowy dyplom.

III. Kurator Nagrody.

1. Kuratorem Nagrody jest każdorazowo Prezes Zarządu Tygodnika regionalnego ,,Nowe Podkarpacie”, pomysłodawca konkursu.

2. Do obowiązków Kuratora należy czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem wyłaniania laureatów, a w szczególności troska o równe traktowanie wszystkich uczestników konkursu.

3. Kurator ustala terminy, zwołuje posiedzenia Komisji Nominacyjnej i Kapituły Nagrody, a w czasie ich posiedzeń pełni rolę sekretarza i sprawozdawcy.

IV. Uczestnicy konkursu. Zgłoszenia.

1. Uczestnikami konkursu o „Podkarpacką Nagrodę Samorządową” mogą być wszystkie „jst” z województwa podkarpackiego, reprezentowane przez wójtów, prezydentów/burmistrzów i starostów. Do zgłoszenia kandydatów do Nagrody Kurator zaprasza wszystkie „jst” z województwa podkarpackiego – wysyłając komplet dokumentów zawierających datę ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń oraz formularz ankiety, adresowany bezpośrednio do wójtów, prezydentów/burmistrzów i starostów z województwa podkarpackiego. Dokumenty te wysyłane są pocztą elektroniczną na trzy miesiące przed ogłoszeniem wyników konkursu w danym roku. Regulamin Nagrody oraz ankiety dostępne są na stronach internetowych organizatorów: www.podkarpacie.media.pl i www.psst.rzeszow.pl . Zgłoszenia kandydatury do Nagrody dokonuje się poprzez przesłanie pod wskazany adres elektroniczny wypełnionej i podpisanej ankiety w terminie ostatecznym, określonym przez Kuratora Nagrody.

V. Komisja Nominacyjna i Kapituła Nagrody.

1. Liczebność i skład Komisji Nominacyjnej (zwanej dalej „Komisją) ustalają organizatorzy Nagrody. W jej skład wchodzą osoby delegowane przez honorowych patronów Nagrody i organizatorów oraz przedstawicieli laureatów poprzedniej edycji PNS.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja zatwierdza wewnętrzny regulamin oraz kryteria oceny ankiet.

3. Przebiegu posiedzeń Komisji nie podaje się do publicznej wiadomości, a efekty jej pracy są poufne do momentu wręczenia Nagrody w danym roku.

4. Praca Komisji kończy się zatwierdzeniem i podpisaniem przez członków Komisji protokołów oceny ankiet uczestników według przyjętych dla danej edycji szczegółowych kryteriów w poszczególnych kategoriach. Ankiety nominowanych „jst” wraz z arkuszami ocen i podpisanym protokołem Kurator Nagrody wysyła wszystkim członkom Kapituły Nagrody.

5. W skład Kapituły Nagrody której przewodzi Marszałek Województwa Podkarpackiego (zwanej dalej „Kapitułą) wchodzą jurorzy zaproszeni przez organizatorów Nagrody oraz laureaci z poprzedniej edycji Nagrody.

6. Kapituła zbiera się na jednym posiedzeniu bezpośrednio przed uroczystością Dnia Samorządu Terytorialnego i po debacie nad przesłanymi uprzednio protokołami ocen, sporządzonymi przez Komisję – zatwierdza zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

7. Wewnętrzny regulamin pracy Kapituły ustalają sami jej członkowie na początku posiedzenia w oparciu o regulamin z poprzedniej edycji. Kapituła ma prawo do ustalania własnych wyróżnień korespondujących z ideą Nagrody.

8. Przebieg posiedzenia Kapituły i jej decyzje w sprawie przyznania Nagrody podaje się po raz pierwszy do publicznej wiadomości podczas gali Nagrody.

VI. Wyłanianie laureatów.

1. Laureatów Nagrody wyłania się w dwóch etapach, uwzględniając także szczególne osiągnięcia materialne i niematerialne uczestników konkursu. Komisja Kwalifikacyjna w pierwszym etapie nominuje po pięć kandydatur w każdej z trzech kategorii. W drugim etapie nominatów przedstawia się Kapitule, która zatwierdza listę zwycięzców: jednego wójta, jednego prezydenta/burmistrza i jednego starostę, jako reprezentantów poszczególnych rodzajów „jst”.

2. Kapituła zapoznaje się z arkuszami ocen Komisji Nominacyjnej, weryfikuje je i zatwierdza do Nagrody w każdej z trzech kategorii reprezentanta „jst”, która uzyskała najwyższą ocenę lub wyróżniła się w ocenianym okresie szczególnymi osiągnięciami.

3. Reprezentantem laureata w każdej z trzech kategorii może być tylko osoba, która była wójtem, prezydentem/burmistrzem, starostą przez okres podlegający ocenie. W przypadku oceny na zakończenie kadencji może to być osoba, która pełniła tę funkcję przez co najmniej ostatnie dwa lata.

VII. Odwołania, zażalenia, zmiany w regulaminie.

1. Decyzje Komisji i Kapituły są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej ani zażaleniom.

2. Prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie przysługuje wyłącznie organizatorom plebiscytu.

Patronat Medialny

 

radio

logo

Partnerzy Biznesowi XIX edycji PNS

Galeria

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS